ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

сериясы Қоғамдық және

Гуманитарлық ғылымдар

Редакция алқасы

Б а с р е д а к т о р

ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

Балықбаев Т.О.

 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы:

эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Баймұратов У.Б.; филос. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Есім Г.Е.; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қирабаев С.С.; эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қошанов А.К.; эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нәрібаев К.Н. (бас редактордың орынбасары); филос. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нысанбаев А.Н.; заң ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Сәбікенов С.Н.; заң ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Сүлейменов М.К.; эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Сатыбалдин С.С.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академик Әбжанов Х.М.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Әбусеитова М.Х.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академик Байтанаев Б.А.; филол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Жақып Б.А.; фил. ғ. докторы, проф., академик НАН РК Қалижанов У.К.; филол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академик Қамзабекұлы Д.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академик Қожамжарова Д.П.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академик Қойгелдиев М.К.; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Құрманбайұлы Ш.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Таймағанбетов Ж.К.; социол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Шәукенова З.К.; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Дербісәлі А.; саяси ғ. докторы, проф., Бижанов А.К., тарих ғ. докторы, проф., Кабульдинов З.Е.; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Қажыбек Е.З.

 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і:

Молдова Республикасының ҰҒА академигі Белостечник Г. (Молдова); Әзірбайжан ҰҒА академигі Велиханлы Н. (Азербайджан); Тәжікстан ҰҒА академигі Назаров Т.Н. (Тәжікстан); Молдова Республикасының ҰҒА академигі Рошка А. (Молдова); Молдова Республикасының ҰҒА академигі Руснак Г. (Молдова); Әзірбайжан ҰҒА корр. мүшесі Мурадов Ш. (Әзірбайжан); Әзірбайжан ҰҒА корр. мүшесі Сафарова З. (Әзірбайжан); эк. ғ. докторы, проф. Василенко В.Н. (Украина); заң ғ. докторы, проф. Устименко В.А. (Украина)